ZO BEHANDELT DE TWEEDE KAMER UW INTEGRITEITSKLACHTEN

ZO BEHANDELT DE TWEEDE KAMER UW INTEGRITEITSKLACHTEN

lees de e-mails en oordeel zelf: is dit een integere aanpak?

 

Al jaren praat de Tweede Kamer over integriteit. Dat was ook wel nodig, want het aantal integriteitsschendingen van Kamerleden is niet meer te tellen op de vingers van vele handen. Hoopvol was dat de Kamer een Gedragscode voor zichzelf opstelde en een College van Onderzoek Integriteit Tweede Kamer in het leven riep dat toezicht moest houden op de naleving.

 

Kamerleden kunnen zich tot het College wenden met klachten over collega's. Dat doen ze natuurlijk niet, dus is het goed dat iedere burger dat ook kan. Jammer is dat het slechts mag gaan over feiten die zich voordeden na 1 april 2021. Over wangedrag van voor die tijd mag u niet meer zeuren. Jammer is ook dat het College geen enkele moeite doet zich bekend te maken en klagers die het College toch weten te vinden behandelt als lastpakken die beter genegeerd kunnen worden. 

 

Over het College van Onderzoek Integriteit schreef ik in de publicatie www.geertdales.com/integriteit-tweede-kamer.

 

Op 20 mei diende ik een klacht in over wangedrag van twee Kamerleden van Forum voor Democratie. Om te laten zien hoe de Kamer c.q. het College van Onderzoek Integriteit met zo'n klacht omgaat, krijgt u hieronder inzage in mijn mailverkeer met die club.

 

Sinds mijn klacht zijn meer dan tien weken verstreken. Het enige dat ik vernam - en dat ook pas nadat ik er zelf om vroeg- was een brief van 8 juli 2021 waarin werd verteld dat het College bij het Openbaar Ministerie navraag had gedaan of de betrokken Kamerleden zouden worden vervolgd wegens het plegen van strafbare feiten. In dat geval was het College niet bevoegd te oordelen over mijn klacht. Al op 23 mei had ik zelf het College uitgelegd dat de feiten op zich strafbaar waren, maar niet in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. Anderhalve maand later kwam het College tot hetzelfde inzicht. Het zou zich verder buigen over de vraag of mijn klacht ontvankelijk was. Toen viel het weer stil.

 

Op 20 juli vroeg ik waarom dit zo lang duurt. Antwoord kreeg ik niet. 

 

Dit zaakje had binnen een week als volgt afgehandeld kunnen worden:

Geachte heer Dales,

Wij hebben uw klacht van 20 mei 2021 bestudeerd, de videobeelden bekeken en vastgesteld dat de Kamerleden G. Van Meijeren en S. Kerseboom pal voor de neus van Tweede Kamervoorzitter Bergkamp de op dat moment geldende coronamaatregelen aan hun laars lapten en daarmee het aanzien van de Kamer hebben geschaad. Dat is een overtreding van de Gedragscode. Wij hebben ons oordeel doen toekomen aan het Presidium van de Tweede Kamer dat het bevoegde orgaan is om de door ons aanbevolen sanctie op te leggen. Onze aanbeveling luidt: toepassing van de sanctie ‘uitsluiting van deelname aan de Commissie Volksgezondheid voor de duur van een maand. 

Met vriendelijke groet, 

De Commissie van Onderzoek Integriteit Tweede Kamer”.

 

Maar zo ging het niet. Het COITK studeert nog steeds op de ontvankelijkheidsvraag. Ben ik te ongeduldig of is meer dan tien weken zwijgen en ook niet reageren op een volstrekt normale voortgangsvraag labbekakkerig gedrag dat de burger ontmoedigt zich ooit nog tot die club te wenden? 

 

Geert Dales

1 augustus 2021

Aanmeldingen voor updates op deze website via www.geertdales.com/nieuwsbrief-reacties-contact

Afmeldingen eveneens daar

_____________________________________________________________________________________________________________

EMAIL-VERKEER MET HET COLLEGE VAN ONDERZOEK INTEGRITEIT TWEEDE KAMER:

 

Van: Geert Dales <g.dales@xxxxx

Aan: College Integriteit <collegeintegriteit@tweedekamer.nl>

Datum: 20-07-2021 22:25

Onderwerp: Fwd: RE: Voortgang klachtbehandeling

Geacht College,

Twee maanden wacht ik intussen op enigerlei inhoudelijke reactie op

mijn klacht over de misdragingen van twee FvD Kamerleden.

Hoe lang gaat dit duren en waarom duurt dit zo lang? Zo ingewikkeld

is deze casus toch niet?

Hartelijke groet,

Geert Dales

 

 

Van: College Integriteit <collegeintegriteit@tweedekamer.nl>

Aan: 'Geert Dales' <g.dales@xxxxx

Datum: 08-07-2021 10:47

Onderwerp: RE: Voortgang klachtbehandeling

Geachte heer Dales,

In de bijlage vindt u een brief van het College van onderzoek

integriteit.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het College,

De secretaris integriteit

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

E collegeintegriteit@tweedekamer.nl

 

 

Van: Geert Dales <g.dales@xxxxx

Verzonden: woensdag 7 juli 2021 19:21

Aan: College Integriteit <collegeintegriteit@tweedekamer.nl>

Onderwerp: RE: Voortgang klachtbehandeling

 

Geacht College, geachte secretaris mevrouw Haveman,

We zijn weer een week verder na mijn laatste mail -die u niet

beantwoordde- en nog immer geen enkele inhoudelijke informatie over de

voortgang van mijn klacht van 20 mei 2021 over twee FvD-Kamerleden.

 

Kunt u zich voorstellen dat ik hier langzamerhand een heel

ongemakkelijk gevoel over krijg en me begin af te vragen of het

College van Onderzoek Integriteit Tweede Kamer wel een serieus te

nemen instituut is, als zo’n simpele klacht als die van mij niet

binnen een redelijke termijn wordt afgehandeld en er niet eens

antwoord komt op een vriendelijk verzoek om voortgangsinformatie?

Ik vernam dat uw secretaris mevrouw Haveman binnenkort een nieuwe

functie elders aanvaardt, waarmee ik haar van harte feliciteer. Dat

zou de non-respons kunnen verklaren. Maar niet rechtvaardigen. Graag

zie ik uw -inhoudelijke- reactie tegemoet.

Hartelijke groet,

Geert Dales

 

 

Op 29-06-2021 12:36 schreef Geert Dales <g.dales@xxxxx:

Geachte mevrouw Haveman,

Sinds uw mail van 9 juni, waarin u berichtte dat ik nader over mijn

klacht van 20 mei jl tegen twee FvD Kamerleden zal worden

geïnformeerd zodra het College van Onderzoek Integriteit Tweede Kamer

een besluit heeft genomen over de ontvankelijkheid, zijn er drie weken

verstreken.

 

Is er intussen al enige concrete voortgang te melden?

Uit intrinsieke belangstelling voor de ontwikkeling van

overheidsintegriteitsbeleid ben ik geïnteresseerd in de kwantitatieve

ontwikkelingen m.b.t. Het CvOI, in het bijzonder:

- hoeveel klachten ontving het College inmiddels?

- hoeveel daarvan zijn ingediend door leden van de Tweede Kamer en

-hoeveel door derden?

- Hoeveel klachten zijn inmiddels afgehandeld?

- Kunt u die gegevens verstrekken?

Dank bij voorbaat voor uw reactie,

 

met vriendelijke groet,

Geert Dales

 

 

Op 09-06-2021 14:34 schreef College Integriteit

collegeintegriteit@tweedekamer.nl>:

Geachte heer Dales,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Hierbij bevestig ik namens het College

de goede ontvangst van uw nagestuurde gewijzigde bijlagen op 23 mei

2021 en uw mail van hedenochtend.

Zodra het College een besluit heeft genomen over de ontvankelijkheid van uw klacht, wordt u hier nader over geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Marloes Haveman

Secretaris van het College van onderzoek integriteit

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

E collegeintegriteit@tweedekamer.nl

 

 

Van: Geert Dales <g.dales@xxxxx

Verzonden: woensdag 9 juni 2021 09:55

Aan: College Integriteit <collegeintegriteit@tweedekamer.nl>

Onderwerp: Voortgang klachtbehandeling

 

Geacht College,

Op 20 mei 2021 diende ik ik via het daarvoor bestemde digitale

formulier een klacht in tegen de FvD Kamerleden Van Meijeren en

Kerseboom wegens gedrag schadelijk voor het aanzien, het gezag en de

waardigheid van de Tweede Kamer. Het gewraakte gedrag bestond uit een

flagrante schending van de op dat moment geldende

coronabestrijdingsmaatregelen.

Op 21 mei 2021 ontving ik een ontvangstbevestiging en globale

procedureschets.

Op 23 mei stuurde ik een tweetal publicaties van mijn hand ter nadere

onderbouwing van mijn klacht, de klachtwaardigheid en de

ontvankelijkheid van uw College, met het verzoek die toe te voegen aan

het dossier.

 

Na de ontvangstbevestiging van 21 mei vernam ik niets meer.

 

Uiteraard begrijp ik dat in kwesties als deze zorgvuldig gehandeld

dient te worden en dat daar enige tijd mee gemoeid is. Snelheid en

transparantie zijn echter evenzeer van belang in de afhandeling van

integriteitskwesties. Hoe langer het tijdsverloop, hoe vervliegender

het momentum en daarmee de relevantie van uw oordeel.

Nu de corona-restricties in de samenleving als geheel weer aanzienlijk

zijn versoepeld zou een late afhandeling van mijn klacht al snel als

‘mosterd na de maaltijd’ kunnen gaan gelden omdat niemand zich te

zijner tijd meer kan voorstellen welke maatschappelijk zeer ongewenste

invloed eruit ging van het door de twee Kamerleden vertoonde gedrag.

 

Derhalve zou ik een voortgangsbericht zeer op prijs stellen, waarvoor

bij voorbaat hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,

Geert Dales